Agenda Alg.Ledenvergadering 4 december 2018

Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum: 4 december 2018
Locatie: Kantine VVOR
Aanvangstijd: 20:00 uur

 • Opening
 • Bestuurssamenstelling:
  voorzitter * aftredend/herkiesbaar
     2 extra leden algemene zaken ter aanvulling/ondersteuning bestuur
  (voorkeur gaat uit naar iemand uit de financiële hoek en uit de jeugdafdeling)
 • Ingekomen stukken
 • Notulen vergadering 14-11-2017 en extra ALV 10-04-2018
 • Jaarverslagen jeugdsecretaris en normen en waarden commissie seizoen 2017/18
 • Financieel jaaroverzicht
 • Verslag kascontrolecommissie seizoen 2017/2018
 • Vaststelling begroting
 • Vaststelling contributie seizoen 2019/2020
 • Verkiezing Kascontrolecommissie seizoen 2018-2019
 • Evt mededelingen diverse commissies( jeugd- sponsor-,activiteiten- kantine- scheidsrechter-toernooi-commissie)
 • Voortgang, terugkoppeling stand van zaken Normen & Waardencommissie
 • Verbouwingsplannen 2018, financiële status en voortgang,
 • Rondvraag
 • Sluiting.

* Kandidaten t.a.v. de bestuursfuncties dienen zich schriftelijk aan te melden bij het secretariaat, ten minste 48 uur voor de ALV.