Gedragregels

Introductie

Alle leden tezamen bepalen het gezicht van VVOR, dat voor buitenstaanders bekend staat als een beschaafde vereniging waar de leden op een gemoedelijke en vooral gezellige manier met elkaar omgaan. Het hoofdbestuur is trots op deze reputatie en doet er alles aan om deze te handhaven. Plezier in het voetbal en respect voor elkaar vormen dan ook de speerpunten van het beleid.

Het lid zijn van VVOR houdt in dat verplichtingen moeten worden nagekomen en gedrags- of fatsoensregels moeten worden nageleefd. Elk nieuw lid van VVOR tekent bij inschrijving voor het nakomen van de voor de club geldende normen en waarden. Elk lid vertegenwoor­digt de vereniging en dient zich daarom correct te gedragen. Afbrekende reacties en agressief gedrag tegenover eigen spelers/begeleiders, tegenstanders, grensrechters, scheidsrechters en omstanders worden onder geen enkele voorwaarde getolereerd.

In dit hoofdstuk worden regels en gedragscodes weergegeven die de leden van het kader, de spelers en de ouders dienen na te leven. Daarbij wordt voor de spelers een onderscheid gemaakt tussen trainingen en wedstrijden. De verplichtingen en gedragsregels komen misschien wat betuttelend en al te vanzelfsprekend over, maar door schade en schande wijs geworden is het vermelden hiervan wel degelijk noodzakelijk. Tot slot komen het vrijwilligerswerk en de sancties op wangedrag aan bod.

Kader

De verplichtingen en gedragsregels voor alle kaderleden zijn:

 • het uitdragen van een voorbeeldfunctie voor de jeugdspelers; dit houdt in dat:
  • er niet gevloekt (geloof, racisme, ziekten, etc.) wordt
  • er voor of tijdens wedstrijden/trainingen geen alcohol genuttigd wordt en niet gerookt wordt
  • de sportkleding goed verzorgd is.
 • het nakomen van afspraken.
 • het corrigerend optreden bij onbehoorlijk gedrag van kaderleden, spelers en ouders.
 • Het onthouden van onbehoorlijk gedraag richting arbitrage.
 • het lezen van de mededelingen over de jeugd op het prikbord, in het clubblad en op de website (www.vvor.nl).
Spelers

De verplichtingen en gedragsregels voor spelers zijn:

 • het zorgvuldig omgaan met materiaal dat gezamenlijk eigendom is van alle leden van de vereniging;
 • het hebben van correcte sportkleding (onder andere scheenbeschermers en minimaal één paar voetbalschoenen met vaste noppen);
 • het drinken van alcohol (tot achttien jaar), roken (tot zestien jaar) en gebruiken van drugs op de club is verboden;
 • het nakomen van afspraken;
 • het tonen van betrokkenheid bij de club door bijvoorbeeld als junior vrijwilliger te worden bij de pupillen, mee te doen aan extra activiteiten, wedstrijdverslagen te schrijven of op verzoek mee te spelen bij andere teams;
 • het corrigerend optreden bij onbehoorlijk gedrag van medespelers;
 • Het onthouden van onbehoorlijk gedraag richting arbitrage;
 • het lezen van de mededelingen over de jeugd op het prikbord, in het clubblad en op de website (www.vvor.nl).
Bij trainingen:
 • twee keer komen trainen.
 • op tijd aanwezig zijn, dat houdt in vijf minuten voor aanvang van de training in sportkleding op het veld staan;
 • op aanwijzing van de trainer de pionnen, ballen en hesjes neerzetten en terugbrengen;
 • zich sportief en respectvol gedragen tegenover de trainer en medespelers;
 • wanneer een speler de gehele week niet getraind heeft, volgt automatisch een wisselbeurt bij de wedstrijd;
 • uitzonderingen zijn mogelijk voor spelers die bijvoorbeeld veel huiswerk hadden of ziek waren;
 • afmelden met vermelding van de reden bij de trainer of leider voor aanvang van de training is verplicht;
 • douchen na de training;
 • kleedkamer schoon achterlaten.
Bij wedstrijden:
 • alle wedstrijden zijn verplicht;
 • op de afgesproken verzameltijd aanwezig zijn;
 • zich sportief en respectvol gedragen tegenover tegenstanders, medespelers, arbitrage en publiek;
 • afmelden kan alleen met een goede reden en tenminste twee dagen voor de wedstrijd;
 • afmelden kan alleen bij de trainer of leider van het elftal;
 • douchen na de wedstrijd;
 • kleedkamer schoon achterlaten;
Ouders

De verplichtingen en gedragsregels voor ouders van jeugdspelers zijn:

 • het op verzoek van de leider rijden naar uitwedstrijden dan wel het medewerking verlenen aan het opstellen van een vervoerschema;
 • het zich sportief en respectvol gedragen tegenover kaderleden, eigen spelers, tegenstanders, arbitrage en publiek;
 • het corrigerend optreden bij onbehoorlijk gedrag van de eigen spelers;
 • het nakomen van afspraken, bijvoorbeeld het tijdig betalen van contributie en het op tijd aanwezig laten zijn van het kind
 • het tonen van betrokkenheid bij de club door bijvoorbeeld zich als vrijwilliger aan te bieden, bij de wedstrijden/trainingen te komen kijken, mee te doen aan extra activiteiten of wedstrijdverslagen te schrijven;
 • het lezen van de mededelingen over de jeugd op het prikbord, in het clubblad en op de website (www.vvor.nl);
 • Ouders/leiders zijn mede verantwoordelijk voor het ontvangst van de tegenstander tijdens de wedstrijddagen.

Een belangrijke rol in de begeleiding van de spelers is vanzelfsprekend weggelegd voor de ouders waarvan een positieve belangstelling voor de prestaties van hun kind wordt verwacht. Het is algemeen bekend dat de ontwikkeling van jeugdvoetballers zich kenmerkt door een grillig verloop. Vaak is het een kwestie van hollen of stilstaan. Het zorgen voor steun bij tegenslagen en teleurstellingen en het relativeren van goede prestaties is daarom gewenst en noodzakelijk.

Als bezoeker van de thuis- en uitwedstrijden wordt van de ouders een rustig en sportief gedrag verwacht. De spelers dienen de kans te krijgen zelf hun weg te vinden in emotionele spelsituaties. Tevens wordt de ouders verzocht zich voor en tijdens de wedstrijden niet te mengen in beslissingen van de begeleiders. Uiteraard kan na afloop, op een rustig moment, een gesprek worden aangegaan met de trainer en/of leider.

Voor vragen omtrent teamindelingen, wedstrijden, trainingen, programma’s, toernooien en dergelijke wordt de ouders verzocht eerst contact op te nemen met de coördinator, trainer of leider en niet direct het jeugdbestuur te raadplegen. De leiders, trainers en coördinatoren worden namelijk geacht zelf van dergelijke zaken op de hoogte te zijn en te communiceren met de spelers en ouders alsmede eventuele problemen in overleg op te lossen. Pas bij onverhoopte wantoestanden, onoverkomelijke problemen, escalaties, vastgelopen conflicten, etc. kan het jeugdbestuur worden gevraagd actie te ondernemen om tot een oplossing te komen.