Normen en waarden

LogoNormenWaardenDe normen- en waardencommissie behandelt incidenten die spelen binnen VVOR waarbij sprake is van een (grove) overschrijding van de normen en waarden die binnen onze club gelden. Het gaat dan om overtreding van de gedragsregels die zijn vastgesteld (op grond van het door de Algemene Ledenvergadering op 28 november 2006 bekrachtigde Statuut Plezier & Respect) en zijn gepubliceerd op de VVOR-site. Meldingen over norm overschrijdend gedrag kunnen door individuele leden worden gedaan maar ook door het (jeugd)bestuur aan de normen- en waardencommissie worden voorgelegd. De commissie bepaalt of een betreffende melding in behandeling wordt genomen of dat er een andere afdoening van deze melding de voorkeur verdient. In het laatste geval wordt dit in nauw overleg met het (jeugd)bestuur bepaald. Tevens adviseert de commissie desgevraagd het bestuur bij incidenten waarbij weliswaar geen meldingen zijn gedaan maar waar de deskundigheid van de commissie kan helpen bij het afhandelen en oplossen van problemen met betrekking tot norm overschrijdend gedrag .

ZonderRespectGeenVoetbalDe normen- en waardencommissie past in zaken die in behandeling worden genomen het principe van “hoor en wederhoor” toe en zal vervolgens het bestuur van VVOR (indien dit nodig wordt geacht) adviseren over een evt. te nemen besluit en/of maatregel. De commissie heeft dus geen eigen beslissingsbevoegdheid maar slechts een adviserende rol. Het bestuur beslist uiteindelijk over de te nemen maatregelen en koppelt dit terug aan de direct betrokkenen.

De normen- en waardencommissie van VVOR bestaat uit Rob van den Ierssel (secretaris), Fred Lankair en Rick Schooff (voorzitter).

Meldingen over norm overschrijdend gedrag kunnen worden gedaan op het volgende mailadres: r.ierssel@upcmail.nl