Spelregels voor de leden

Uit ervaring weten we dat lid zijn van een vereniging zeer leuk is, omdat u er naar hartenlust uw sport kunt beoefenen, gezellig over voetbal kunt praten, naar de wedstrijden kunt kijken of er in alle rust van een versnapering kunt genieten.
Uiteraard betekent lid zijn van een vereniging ook dat er verplichtingen en gedragsregels aan dit lidmaatschap verbonden zijn. Zie ook Gedragsregels

Enkele van deze regels zijn hieronder aangegeven en worden daar waar noodzakelijke verwezen aan een link naar de originele documenten.

Waar gaat het om:

Vrijwilligerswerk:

Als je lid bent van VVOR, wordt er van je verwacht dat je meedraait als vrijwilliger.
Er is veel werk te verrichten en zonder vrijwilligers kan onze club niet bestaan.
M.a.w. zonder vrijwilligers bestaat VVOR in de toekomst niet meer!
Lukt het om welke reden dan ook niet om mee te draaien, dan vinden wij dit uiteraard zeer jammer, doch er is een ontsnappingsclausule. Nl: je kunt deze taak afkopen met € 50,00 per seizoen.
Nadere informatie hierover kun je zien op pagina vrijwilligersbeleid

Betaling contributie:

De vereniging maakt net zoals ieder huishouden in Nederland kosten. We moeten huur voor de velden en opstallen betalen, gas, water , licht en reinigingsrechten zijn ook niet gratis, Afdracht aan de KNVB enz enz . Deze kosten moeten door de leden opgehoest worden in de vorm van contributie.
In juni/juli van ieder seizoen worden acceptgiro”s naar de leden verzonden. U krijgt dan de tijd om tot 1 oktober deze factuur te voldoen. Na 1 oktober wordt het contributiebedrag met € 15,00 verhoogd en wanneer er na 31 oktober nog niet is betaald, volgt uitsluiting van deelname van alle activiteiten van VVOR. Uiteraard kunnen er betalingsregelingen getroffen worden met de penningmeester. Niet betalen betekent royement, welke op de ALV wordt besloten.
Zie voor details en contributiebedragen per categorie de site van VVOR (www.vvor.nl)

Wedstrijdkleding:

Van ieder lid van de club wordt verwacht dat hij een eigen tenue bezit (merk Robey, zie voorbeeld op de vereniging)
Uiteraard kunnen de teams door een kledingsponsor gesponsord worden, doch hiervoor heeft het bestuur richtlijnen opgesteld.
Aanschaf van een compleet tenue wordt i.o.m. de sponsorcommissie besproken. Het merk van het tenue is te allen tijde het zelfde als de individuele tenues (merk Masita) en uiteraard uit de zelfde clubkleuren samengesteld. Omdat het hier om sponsoring gaat wordt van de sponsor van dit teamtenue en bijdrage voor de vereniging gevraagd. Dit bedraagt € 250,- De sponsor is dan tevens lid van de businessclub van VVOR en zijn naam wordt eveneens op het sponsorboord in de kantine vermeld. Om deze zaken af te stemmen dienen shirtssponsors zich voor aanschaf van de tenues te melden bij de sponsorcommissie.

Als kledingleverancier heeft VVOR een overeenkomst met sporthuis Bob van de Heijden, waardoor niet alleen gunstige prijzen kunnen worden bedongen maar VVOR ook een stuk sponsoring van Bob vd Heijden en Masita ontvangt. (Gesponsorde) kleding moet via Bob v.d. Heijden worden aangeschaft, zij zorgen er direct voor dat het ING logo (sponsor, drukkosten voor VVOR) op het shirt van de jeugd wordt gedrukt.
Afwijkingen hierop vanwege bijzondere redenen moeten worden goedgekeurd door het bestuur van VVOR

Normen en Waardenbeleid VVOR:

Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.
Zie voor uitgebreide informatie de webpagina Normen en waarden
en/of document Statuut Plezier& Respect

Grote clubactie:

Ieder jaar neemt VVOR deel aan het landelijk initiatief van de Grote Clubactie. Deze actie is bedoeld
om de vaak niet florissante clubkassen te spekken d.m.v. een landelijke lotenverkoop.
80% van de verkoopprijs ( € 3,00) komt in de clubkas terecht !!! De verkoop wordt vanuit VVOR geregeld d.m.v. een eigen verkoopwedstrijd, waarbij onze verkopers een leuke extra prijs kunnen verdienen.
D.m.v. intakeboekjes worden de loten door verkopers aan de man/vrouw gebracht en per bank direct afgerekend. Eveneens zijn er gewone loten te koop. Ieder seizoen zal er een (VVOR) verkoop procedure opgesteld worden.

Wedstrijden:

Oefenwedstrijden als voorbereiding op het seizoen en/of tijdens winterstop of tijdens algehele afgelastingen zijn vaak te regelen.
Er is 1 maar aan verbonden: Ze dienen ten alle tijden in overleg met uw wedstrijdsecretaris geregeld te worden. Deze regelt voor u de mogelijke beschikbaarheid van een veld en kleedkamers of indien gewenst een passende tegenstander. Ook bij uitwedstrijden is het van groot belang dat het wedstrijdsecretariaat op de hoogte is van de oefenwedstrijd.

Verzamelen voor de geplande wedstrijden:

Bij thuiswedstrijden dient de leider van het team zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
Ook bij uitwedstrijden is het noodzakelijk dat de leider het team aanmeldt bij het betrokken wedstrijdsecretariaat.
Verzamelen bij uitwedstrijden is het vooral handig dit op het terrein van VVOR te doen en niet zonder kennisgeving op eigen gelegenheid naar de uitvereniging te vertrekken. Dit voorkomt veel ongewis of uw team wel compleet is.

Afmelden van Team voor een geplande wedstrijd:

De leider dient altijd via de wedstrijdsecretaris het team af te melden. Het liefst zo vroeg mogelijk (donderdagavond) de wedstrijdsecretaris is op de hoogte van speelschema zowel uit als thuis en kan u van nuttige tips voorzien om bv spelers uit een ander team te lenen.
Een wedstrijd kan nooit in tijd/speeldag verschoven worden na de dinsdag voor de speeldag. (reglement KNVB) Weet u vooraf wanneer er mogelijke problemen zijn met de teamsamenstelling, meldt dit dan zo vroeg mogelijk aan.

Boetes van de KNVB:

Het niet komen opdagen/ spelen van een geplande wedstrijd wordt door de KNVB minimaal bestraft met een boete. Dit kan ook punten aftrek opleveren. 2 maal een geplande wedstrijd niet spelen betekent veelal terugtrekking van het team uit de competitie. Let op: een stelregel van de KNVB luidt dat een wedstrijd met min. 7 spelers gespeeld moet worden.
Tijdens de Algemene ledenvergadering van november 2011 hebben de leden besloten dat de door de scheidsrechters gegeven ontvangen gele en/of rode kaarten doorberekend zullen worden naar de betrokken spelers.

Afgelastingen:

Vanwege slechte weersomstandigheden kan het voorkomen dat velden op ons complex afgekeurd worden voor wedstrijden of zelfs trainingen.
Dit gebeurt door de verenigingsconsul i.o.m. de terreinmedewerkers.
Op de zaterdagen wordt om 7:15 uur de velden van het complex gekeurd door de consul en een bestuurslid van VVOR. Aan het wel of niet doorgaan van wedstrijden zijn (KNVB) regels verbonden.
Sinds de aanwezigheid van ons kunstgrasveld zal algehele afgelasting niet vaak meer voorkomen.
Er wordt dus uitgeweken naar het kunstgrasveld of een veld wat wel goedgekeurd is. Regel van de KNVB is dat A categorieteams altijd moeten spelen.
Voor VVOR betekent dit: VVOR 1,2 en 3 (senioren). Eveneens hebben alle bekerwedstrijden voorrang op de overige A/B categorie wedstrijden. Voor VVOR 1 geldt momenteel de regel dat zij nog niet uitwijken naar het kunstgrasveld. Uitzondering hiervoor wordt evt bepaald door de KNVB, indien het wedstrijdverloop vanwege afgelastingen verstoord gaat worden. Bij de eerste keuring om 7:15 wordt mogelijk bepaald of er een herkeuring van velden plaatsvindt. (het weer kan alsnog verbeteren) Hierbij wordt een tijd van herkeuring afgesproken. Indien een veld wordt goedgekeurd, bepaalt uiteindelijk de scheidsrechter of er alsnog afgekeurd wordt. Voor de afkeuringprocedure is een document gemaakt waarop alle eerdere afkeuringen genoteerd worden. De status van dit document en de stand op de ranglijst bepalen uiteindelijke de keuze van niet te spelen wedstrijden. De keuze wordt bepaalt door het aanwezige bestuur. Wedstrijden die afgelast worden, worden direct op de site Sportlink verwerkt, zodat u thuis direct op de site van VVOR kunt zien of uw wedstrijd is afgelast.

Door de weeks worden afkeuring zo vroeg mogelijk in de middag door de consul/terreinmedewerkers doorgegeven en verwerkt op de site van VVOR.

Leiders en begeleiders van teams:

De taken die een leider heeft zijn er in de praktijk teveel om dit alleen te kunnen uitvoeren. Daarom is bij VVOR het streven naar twee vaste begeleiders per team en het uitbesteden van taken aan spelers. Voor beginnende leiders worden bij de start van het seizoen instructie avonden belegd.

Spelmaterialen / opslag en lichtinstallaties:

Het bestuur van de club draagt zorg dat er voldoende en van goede kwaliteit aan spelmaterialen per team aanwezig zijn. Bij afsluiting van het seizoen wordt dit per team ingeleverd , gecontroleerd op aantallen en kwaliteit en vooraf gaand aan het nieuwe seizoen per team weer uitgereikt. Uiteraard gaat het bestuur ervan uit dat het team het verstrekte materiaal goed en op de juiste manier behandeld. Ballen die in de bossage enz . geschoten worden moeten door de team zelf opgezocht worden.
Eveneens gebruikt doelen en pylonen dienen te worden teruggezet op de bestemde plaatst en niet op veld achter te blijven. Onze terreinmedewerkers zijn niet aangenomen om deze materialen op te ruimen. Aluminium doeltjes zijn kwetsbaar en zeer duur. Wij vragen dus extra aandacht om dit materiaal goed te behandelen en met extra mankracht en op een rustige manier te verplaatsen. En weer terug te zetten langs de lijnen. Dit zorgt ervoor dat zij langer meegaan en de onderhoudsploeg van de gemeente naar behoren zijn werk kan doen.

Energie is zeer duur, m.a.w. wanneer de laatste ploeg klaar is met trainen is het van belang dat de lichtinstallaties uitgeschakeld worden en niet onnodige uren blijven branden.
Evenzo is het handig wanneer de lichten van de kleedkamers na het verlaten uitgeschakeld worden. (schoontrekken van de kleedruimte is natuur een standaard actie bij het verlaten!!)

Ook de extra materiaalcontainer en kleedkamergang dienen na afloop door de laatste groep te worden afgesloten (sleutels zitten op de aanwezige bos)

Tot slot:

Uit ervaring weten we dat communicatie vaak een moeilijk punt is en daardoor vaak een punt van discussie en/of punt van ergernis
Uiteraard zijn er dingen en/of bestuursbesluiten die niet altijd lopen zoals gewenst, doch vaak zijn zij op een democratische manier tot stand gekomen. U hoeft het er ook niet altijd mee eens te zijn, doch wanneer dit zo is, benader dan een bestuurslid of commissielid en stel de vraag persoonlijk. Gebruik hiervoor a.u.b. niet e-mail,internet/ facebook/ hyves en andere media.Het bestuur is altijd bereid om u persoonlijk te woord te staan wanneer u vragen heeft. Discussiëren moet we doen op een VVOR waardige manier want u niet, niemand niet en zeker de club niet is er mee gebaat om mogelijke vuile was buiten te hangen. Fouten maken mag , niet te veel natuurlijk en leren van fouten moet kunnen. Want wie geen fouten maakt….. en denk tenslotte, wat niemand kan, kan ik ook.