Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie\grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.

De VCP is er NIET voor vragen over teamindelingen (gaat via coördinatoren), ruzies tussen kinderen (bespreken via de trainers/leiders) en normen en waarden overschrijdende zaken (worden behandeld door de N&W commissie);

Gezocht wordt naar iemand die de rol van VCP binnen VVOR wil vervullen. Het betreft zaken over seksuele intimidatie\grensoverschrijdend gedrag.

Algemene taakomschrijving
De VCP is contactfunctionaris binnen de vereniging of bond, betreffende seksuele intimidatie\grensoverschrijdend gedrag.
Taken van de VCP:
a. eerste opvang/aanspreekpunt
b. doorverwijzen
c. preventieactiviteiten

Ad a. Eerste opvang:
De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.
De VCP:
• laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak
• bespreekt mogelijke doorverwijzingen
• informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de betreffende bond
• vult het registratie- en rapportageformulier in

Ad b. Doorverwijzen:
De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

Ad c. Preventieactiviteiten
De VCP:
• profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd
• houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport.
• draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving
• geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie. Hiervoor kan de toolkit/handboek sociaal veilige sportomgeving als leidraad worden gebruikt.