Alg.Ledenvergadering (agenda)

Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum: 12 december 2022
Locatie: Kantine VVOR
Aanvangstijd: 20:00 uur

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vergadering 05-04-2022
 4. Jaarverslagen jeugdcommissie en normen en waarden commissie seizoen 2021/2022
 5. Financieel jaaroverzicht
 6. Verslag kascontrolecommissie seizoen 2021/2022
 7. Vaststellen kascontrolecommissie
 8. Vaststelling begroting
 9. Vaststellen contributie 2023/2024
 10. Vacatures:
  Voorzitter aftredend en herkiesbaar
  Commissieleden t.b.v. wedstrijdsecretariaat en technische commissie
  Vrijwilligerscoördinator en contactpersonen financieel en veilige omgeving
 11. Stand van zaken complex van de toekomst, toelichting
 12. Verduurzaming complex, vervanging veldverlichting door LED-verlichting
 13. Ingebrachte punten door leden
 14. Rondvraag
 15. Sluiting.
  .